PLUIMVEELOKET

WETGEVING

 

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIk zou graag mijn hoeveelheid leghennen uitbreiden in een mobiele stal, maar weet niet hoe het zit met wetgeving e.d. rond verkoop van eieren, huisvesting, registratie e.d. Heeft u hierover informatie?

Algemeen

Identificatie & Registratie pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee - Koninklijk Besluit (25 juni 2018)

Dit Koninklijk Besluit, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2018, verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van pluimvee- en konijnenhouders via Sanitel en dit via een erkende vereniging van hun keuze (DGZ of ARSIA).
Nieuw is dat pluimveehouders met meerdere stallen per stal een apart beslagnummer kunnen aanvragen (vrije keuze!).
Pluimveehouders die terzelfdertijd verschillende soorten pluimvee hebben, verschillende houderijsystemen hebben, of verschillende leeftijden opzetten; zijn voortaan verplicht om dit in aparte stallen te doen en om per stal een apart beslagnummer aan te vragen.
Ook elk transport van pluimvee en konijnen van en naar de bedrijven moet telkens in Sanitel geregisteerd worden.
DGZ maakte een mooie oplijsting van enkele praktische zaken aangaande dit KB I&R.
KB 25/06/2018 - Identificatie & Registratie pluimvee, konijnen & bepaald hobbypluimvee 

 

Vleeskuikens

Minimumvoorschriften voor bescherming vleeskuikens - Koninklijk Besluit (13 juni 2010)

In dit Koninklijk Besluit van 13 juni 2010 worden de minimumvoorschriften voor bescherming van de vleeskuikens opgelijst. Het is de Belgische vertaling van de Europese Richtlijn 2007/43/EG.
De bezettingsdichtheid bedraagt normaal 33kg/m² maar kan opgedreven worden naar 39 kg/m² tot maximaal 42 kg/m². Deze laatste is de gangbare bezettingsgraad in België en mag gehanteerd worden wanneer voldaan wordt aan de criteria beschreven in bijlage 1, 2 én 5 van het KB.
De voorschriften in het KB gaan onder andere over drinkvoorzieningen, voeding, strooisel, ventilatie & verwarming, geluidsemissie, licht, inspectie, schoonmaken en bewaren van documenten waaraan vleeskuikenhouders verplicht moeten voldoen.
KB 13/06/2010 - Minimumvoorschriften bescherming vleeskuikens

 

Leghennen

Minimumnormen bescherming legkippen - Koninklijk Besluit (17 oktober 2005)

Het Koninklijk Besluit van 17 oktober 2005 tot de vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen is een oplijsting van allerhande voorschriften waaraan de leghennenbedrijven moeten voldoen. Dit is de Belgische vertaling van de Europese Richtlijn (1999/74/EG).
In het KB worden de criteria weergegeven voor alternatieve systemen (hoofdstuk II), niet-verrijkte kooien (hoofdstuk III) en verrijkte kooien (hoofdstuk IV). Sinds 1 januari 2012 zijn de niet-verrijkte kooien (batterij) verboden in Europa. 
Koninklijk Besluit (17 oktober 2005) - Minimumnormen voor bescherming legkippen

Handelsnormen voor eieren - Verordening (EG) nr. 589/2008 (23 juni 2008)

In deze Europese Verordening staan de handelsnormen van de eieren vermeld (bvb. de gewichtsklasses, de behandeling van de eieren, informatie rond houdbaarheidsdatum,...). Daarnaast worden in bijlage II de minimumeisen opgelijst waaraan de productie-inrichtingen moeten voldoen voor de verschillende houderijsystemen (o.a. maximale bezettingsdichtheid in vrije uitloop).
Verordening (EG) nr. 589/2008) - Handelsnormen eieren

  • Wijziging van Verordening 589/2008 wat betreft handelsnormen van eieren met vrije uitloop wanneer de toegang van de hennen tot de uitloop in de openlucht is beperkt - Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2168 (20 september 2017)

    • Deze wijziging is er gekomen n.a.v. de steeds langere periodes van aviaire influenza waarbij de vrije uitloop status oorspronkelijk verloren ging na 12 weken verplichte sanitaire ophokplicht. Door deze gedelegeerde Verordening is die periode verlengd naar 16 weken