PLUIMVEELOKET

foto kipvang

Recent werd een onderzoeksvoorstel goedgekeurd omtrent het diervriendelijker vangen en laden van vleeskippen en reforme leghennen. Het project zal starten op 1 september 2021 en zal in totaal 3 of 4 jaar duren. De eerste 2 jaar wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Dienst Dierenwelzijn). Na deze 2 jaar volgt een tweede deel waartoe Vetworks, ILVO en UGent (mogelijks nog aangevuld met een buitenlandse partner) zich engageren in het kader van een doctoraatsstudie. Het project wordt gecoördineerd door ILVO waarbij samengewerkt wordt met de partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, UGent (fac. Diergeneeskunde), Vetworks en KULeuven in onderaanneming.

Korte beschrijving project

Deel 1 

Het eerste deel van het project (jaar 1-2) omvat 7 werkpakketten (WP). In WP1 worden de gangbare vangmethoden in Vlaanderen in kaart gebracht, zowel voor vleeskippen als voor reforme legkippen. Een alternatieve vangmethode waarbij de kippen niet ondersteboven aan de poten worden genomen, maar rechtop blijven, zal worden aangeleerd aan vangteams die deze zullen toepassen in de praktijk en dit zowel op vlees- als legbedrijven (WP3). Het effect van deze vangmethode wordt gekwantificeerd door ze te vergelijken met de gangbare methode op gebied van arbeidsefficiëntie en -belasting, diergebonden welzijnsindicatoren en productieverliezen (WP4). Verder wordt ook de opinie en de attitude van de directe betrokkenen, en de aanvaardbaarheid van de burger/consument bestudeerd (WP2).
Op basis hiervan zullen de kosten en baten voor alle schakels in de keten (dieren, kippenhouders, vangteams, slachthuizen en burgers/consumenten) van deze nieuwe vangmethode vergeleken worden met de gangbare methode en de machinale vangmethode (WP5-6). Uit dit alles zullen aanbevelingen geformuleerd worden om de beste praktijken met betrekking tot het vangen van kippen ingang te doen vinden in de praktijk (WP7). Bijkomend zal men in het project ook focussen op het selecteren van kippen die wel/niet geschikt zijn voor het transport ("fit-for-transport"). Ook educatief materiaal zal ontwikkeld worden. 

Deel 2

In het tweede deel van het project (jaar 3-4) zal het vergelijkend onderzoek tussen de verschillende vangmethodes verder uitgebreid worden in het binnen- en/of buitenland. Een tweede bevraging zal afgenomen worden bij de directe betrokkenen en burgers/consumenten. De achtergrondinformatie uit de eerste bevraging zal hier aangevuld worden met de onderzoeksresultaten uit deel 1 van het project. Door de bevragingen te vergelijken kan men inschatten welke invloed de onderzoeksresultaten hadden op de opinie van de betrokkenen en burgers. 
Er zullen e-learning modules opgesteld worden rond het uitselecteren en het rechtop vangen van de kippen zodat deze ook vanop afstand en in het buitenland gebruikt kunnen worden. Ook wordt een opleiding voorzien voor kippenhouders en vangteams zodat ze in staat zijn de juiste kippen voor transport te selecteren. Het effect van deze opleiding op dierenwelzijn, productieverliezen en inkomsten zal onderzocht worden.

De problematiek van dierenwelzijn tijdens de pre-slachtfase vereist immers een integrale aanpak waarbij niet alleen de juiste vang- en laadmethode dient gepromoot te worden maar waarbij ook de juiste kippen worden ingeladen die effectief geschikt zijn om getransporteerd te worden. 

Voor meer informatie kan je Frank Tuyttens contacteren.

Vlaanderen is diervriendelijk