PLUIMVEELOKET

Nieuws

23/07/2012 - Pilootproject ter ondersteuning van de transitie naar kooi-vrije huisvestingssystemen voor leghennen in Europa

Logo Best Practice HensEind mei startte het Europese project 'Best practices for alternative egg production systems', kortweg 'Best Practice Hens'. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en zal gedurende twee jaar lopen. Een consortium van 7 Europese partners (Wageningen Universiteit (NL), Utrecht Universiteit (NL), ILVO (BE), Aarhus Universiteit (DK), Neiker (ES), Ecovalia (ES) en het Institute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL)) zal in dit DG Sante-pilootproject (Europese Commissie) enkele 'beste praktijken' ontwikkelen voor niet-kooi systemen voor zowel poeljen als leghennen. 

Via deze 'beste praktijken' zal men de Europese leghennenhouders voorzien van praktische informatie om hen zo te overtuigen over te stappen van (verrijkte) kooisystemen naar niet-kooisystemen. 

Lees hier het volledige persbericht met meer details rond het verloop van het project.
Het project kan ook gevolgd worden via de Europese projectwebsite www.bestpracticehens.eu die later ook in meerdere talen raadpleegbaar zal zijn. Uiteraard is het project ook te volgen via de social media: Facebook, Twitter en LinkedIn

Logo Funded by EU

 

28/05/21 - Project rond diervriendelijker vangen en laden van vlees- en reforme legkippen

foto kipvang

Recent werd een onderzoeksvoorstel goedgekeurd omtrent het diervriendelijker vangen en laden van vleeskippen en reforme leghennen. Het project zal starten op 1 september 2021 en zal in totaal 3 of 4 jaar duren. De eerste 2 jaar wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Dienst Dierenwelzijn). Na deze 2 jaar volgt een tweede deel waartoe Vetworks, ILVO en UGent (mogelijks nog aangevuld met een buitenlandse partner) zich engageren in het kader van een doctoraatsstudie. Het project wordt gecoördineerd door ILVO waarbij samengewerkt wordt met de partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, UGent (fac. Diergeneeskunde), Vetworks en KULeuven in onderaanneming.

Korte beschrijving project

Deel 1 

Het eerste deel van het project (jaar 1-2) omvat 7 werkpakketten (WP). In WP1 worden de gangbare vangmethoden in Vlaanderen in kaart gebracht, zowel voor vleeskippen als voor reforme legkippen. Een alternatieve vangmethode waarbij de kippen niet ondersteboven aan de poten worden genomen, maar rechtop blijven, zal worden aangeleerd aan vangteams die deze zullen toepassen in de praktijk en dit zowel op vlees- als legbedrijven (WP3). Het effect van deze vangmethode wordt gekwantificeerd door ze te vergelijken met de gangbare methode op gebied van arbeidsefficiëntie en -belasting, diergebonden welzijnsindicatoren en productieverliezen (WP4). Verder wordt ook de opinie en de attitude van de directe betrokkenen, en de aanvaardbaarheid van de burger/consument bestudeerd (WP2).
Op basis hiervan zullen de kosten en baten voor alle schakels in de keten (dieren, kippenhouders, vangteams, slachthuizen en burgers/consumenten) van deze nieuwe vangmethode vergeleken worden met de gangbare methode en de machinale vangmethode (WP5-6). Uit dit alles zullen aanbevelingen geformuleerd worden om de beste praktijken met betrekking tot het vangen van kippen ingang te doen vinden in de praktijk (WP7). Bijkomend zal men in het project ook focussen op het selecteren van kippen die wel/niet geschikt zijn voor het transport ("fit-for-transport"). Ook educatief materiaal zal ontwikkeld worden. 

Deel 2

In het tweede deel van het project (jaar 3-4) zal het vergelijkend onderzoek tussen de verschillende vangmethodes verder uitgebreid worden in het binnen- en/of buitenland. Een tweede bevraging zal afgenomen worden bij de directe betrokkenen en burgers/consumenten. De achtergrondinformatie uit de eerste bevraging zal hier aangevuld worden met de onderzoeksresultaten uit deel 1 van het project. Door de bevragingen te vergelijken kan men inschatten welke invloed de onderzoeksresultaten hadden op de opinie van de betrokkenen en burgers. 
Er zullen e-learning modules opgesteld worden rond het uitselecteren en het rechtop vangen van de kippen zodat deze ook vanop afstand en in het buitenland gebruikt kunnen worden. Ook wordt een opleiding voorzien voor kippenhouders en vangteams zodat ze in staat zijn de juiste kippen voor transport te selecteren. Het effect van deze opleiding op dierenwelzijn, productieverliezen en inkomsten zal onderzocht worden.

De problematiek van dierenwelzijn tijdens de pre-slachtfase vereist immers een integrale aanpak waarbij niet alleen de juiste vang- en laadmethode dient gepromoot te worden maar waarbij ook de juiste kippen worden ingeladen die effectief geschikt zijn om getransporteerd te worden. 

Voor meer informatie kan je Frank Tuyttens contacteren.

Vlaanderen is diervriendelijk

 

25/05/21 - Neem deel aan MitePrevent en krijg grip op de rode vogelmijtproblematiek!

foto COOLCHICKS

De rode vogelmijt, in de volksmond bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

 

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken. De aanwezigheid van deze vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie. Momenteel is er een tekort aan effectieve en efficiënte bestrijdingsmiddelen die voldoen aan alle veiligheidsnormen. Toch kan een goed management- en monitoringsprotocol, waarbij de mijten via verschillende wegen bestreden worden, een oplossing bieden.

Met het demonstratieproject Miteprevent bundelen de projectpartners (Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket) hun expertise en coachen ze een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde. Hierbij wordt vooraf een inventarisatie gemaakt van de pijnpunten op het bedrijf. Bij deze totaalaanpak primeert preventie, waarbij monitoring essentieel is. Op die manier tracht MitePrevent de sector handvaten aan te reiken op vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

Ben jij ook gewonnen voor een degelijke monitoring van rode vogelmijt op jouw bedrijf? Wil je op basis van deze resultaten samen met jouw dierenarts een goed plan van aanpak opstellen? Schrijf je dan snel in voor dit project, wij contacteren jou en bekijken samen of deelname mogelijk is. Contacteer Neil Van den Broeck of Ine Kempen.

Dit project wordt gefinancierd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking tussen het Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket.

logo Eur.landbouwfonds

 

PP Geel DGZ Pluimveeloket

 

30/04/21 - VLAIO-LA-traject Coolchicks goedgekeurd

logo

Recent werd het VLAIO-LA traject Coolchicks goedgekeurd. De officiële titel luidt 'De Vlaamse pluimveesector voorzien van een hitte-actieplan voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van hun pluimvee'. Dit project zal starten op 1 december 2021 voor een looptijd van 4 jaar. Het project wordt gecoördineerd door ILVO (eenheid DIER) met partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, Universiteit Gent (fac. Bio-ingenieurswetenschappen en fac. Diergeneeskunde (Leerstoel Poultry Health Sciences).

Korte beschrijving project

Het algemene doel van dit LA-traject is de pluimveesector te voorzien van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan. Voor het reduceren van hittestress worden verschillende maatregelen geadviseerd gaande van het aanpassen van voeder- en watermanagement tot het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken. Deze adviezen zijn zeer waardevol maar met de klimaatverandering en de hogere kans op hittegolven zijn meer inspanningen vereist om de dieren te vrijwaren van hittestress.
Naast specifieke kennis ontbreekt een bedrijfsspecifiek actieplan met concrete verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder. Hiertoe worden de volgende deeldoelstellingen voorop gezet:

 1. Relevante diergebonden parameters zullen bepaald worden om de gevolgen van hittestress te kwantificeren
 2. De impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water-, klimaat-, en staltechnische strategieën alsook combinaties op productie, gezondheid en dierenwelzijn onder gestandaardiseerde omstandigheden zullen geëvalueerd worden.
 3. Implementeren en/of evalueren van goede praktijk technieken op individuele praktijkbedrijven.

Essentieel hierbij is het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen ervaren op voorhand te voorspellen, en dit op maat van het pluimveebedrijf. Daarom zal bepaald worden welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn. Dit zal resulteren in

 1. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan en
 2. het ter beschikking stellen van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, economisch en praktisch haalbare maatregelen.

Dit actieplan moet de Vlaamse pluimveesector meer maatschappelijk gedragen alsook economisch sterker maken. Hittestress reductie bij pluimvee zorgt voor een grotere return on investment door verlaagde sterfte en gezondheidsproblemen en verhoogde productieresultaten.

Meer informatie kan je bekomen bij Evelyne Delezie. 

vlaio

 

23/04/21 - Vleeskuikenhouders (bio/vrije uitloop) gezocht voor deelname aan PPILOW

foto PPILOW

 

Voor het PPILOW-project worden vleeskuikenhouders van biologische of vrije uitloop bedrijven gezocht die een speciaal ontwikkelde mobiele app willen gebruiken waarmee zij zelf het welzijn van hun dieren kunnen meten. De studie over het gebruik van de app zal worden opgestart in de lente en zomer van 2021.

 

Functies van de app 

 • Beantwoord vragen over het welzijn van uw dieren
 • Ontvang geautomatiseerde feedback en mogelijke risicofactoren op basis van uw resultaten
 • Vergelijk uw resultaten per welzijnsindicator (anoniem) met anderen uit uw sector 
 • Vergelijk uw eigen resultaten over de tijd (dit kan bvb ook gebruikt worden om verschillen tussen seizoenen te zien)
 • Houd alle welzijnsdata van uw dieren handig bij op één plaats

Metingen tijdens de studie

 • Tijdens de eerste meting wordt u begeleid door een getrainde onderzoeker die zelf (onafhankelijk van u) ook een meting zal doen
 • De daaropvolgende metingen voert u zelf uit, 3 keer per jaar gedurende een periode van 1 of 2 jaar. De uiteindelijke duur van de studie zal afhangen van de invloed van de vogelgriep. U zult daar tijdens het eerste jaar over geïnformeerd worden. 
 • De laatste meting zult u opnieuw tegelijkertijd met een getrainde onderzoeker uitvoeren
 • Aan het begin en einde van de studie krijgt u een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar uw ideeën rond dierenwelzijn (begin en einde), uw mening over de app en de mogelijke effecten van het gebruik ervan (alleen aan het einde)
 • Alle resultaten worden anoniem verwerkt

Doelstelling van de studie

 • Bepalen of het welzijn van vleeskuikens verbeterd kan worden als gevolg van regelmatige welzijnsmetingen met geautomatiseerde feedback
 • De metingen van veehouders en getrainde onderzoekers vergelijken

Heeft u interesse in het testen van de app of deelname aan de studie? Neem dan contact op met Evelien Graat voor meer informatie.

Europese vlag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 816172

 

15/12/20 - Netpoulsafe: Europees netwerk rond bioveiligheid in de pluimveesector

netpoulsafe


Op 1 oktober 2020 ging het Europese Horizon2020-project Netpoulsafe van start. Het doel van dit project is om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

Deze ondersteunende maatregelen zijn praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen tot een effectieve uitvoering van de bioveiligheid en die rechtstrees kunnen worden uitgevoerd door veehouders, adviseurs (incl. dierenartsen) en beleidsmakers. Het project zal worden uitgevoerd in 7 grote pluimveeproducerende landen, nl. Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen.

De voorgestelde maatregelen worden zowel uit de praktijk als de literatuur verzameld en geanalyseerd vanuit technisch en sociaal-economisch standpunt om ofwel te worden gevalideerd op proefboerderijen, ofwel rechtstreeks te worden verspreid onder de belanghebbenden.
Het project heeft een looptijd van 3 jaar (oktober 2020 - september 2023). 

Voor meer info kan je het integrale persbericht bekijken.


EU vlag
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.101000728 (NETPOULSAFE). This output reflects only the author's view and the European Union cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.

16/11/20 - Enquête: Maken we sterren van onze kippen?

Maken we filmsterren van onze kippen? Vul de Camera4Poultry-enquête in!

foto enquete camera pluimvee


Een camerasysteem is een goede investering die heel wat mogelijkheden biedt aan pluimveehouders om pluimvee snel en eenvoudig op te volgen. Meer nog, met slimme en ingenieuze algoritmes zouden we bepaalde gedragingen of eigenschappen van pluimvee in real time kunnen opvolgen. Eventuele problemen komen sneller aan het licht, waardoor je ook sneller kan ingrijpen in de stal.

Om zicht te krijgen op de wensen en de noden in de legsector, stelden we een enquête op. Wil je deze technologie graag verder zien evolueren, aarzel dan niet en vul de Camera4Poultry-enquête in! De resultaten verschijnen onder meer in een volgende nieuwsbrief.

Engageer je voor de Camera4Poultry-workshop
In onze workshop op 11 januari 2021 van 13:30 tot 14:30 uur gaan we dieper in op dit thema. Na een inleiding over slimme camera-algoritmes, brainstormen we samen over hoe we deze technologie nog beter kunnen inzetten in de legsector. In de bevraging kan je ook aangeven of je wil deelnemen aan deze workshop.

interreg mite control cofinanciering mitecontrol

 

25/08/20 - Nieuwe mobiele kippenstallen op ILVO

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In elke stal zijn momenteel 102 biologische leghennen gehuisvest die vrije toegang hebben tot een uitloop met hazelaars en een uitloop met korte-omloophout.
De lopende proeven handelen in het kader van de projecten PPILOW en Chickenstress. Daarin wordt getracht om inzicht te krijgen in wat kippen ervan weerhoudt om de uitloop meer en homogener te gebruiken, en hoe het uitloopgebruik relateert met hun welzijn. Het uitloopgedrag van de kippen wordt gemonitord aan de hand van een ultra-wide-band (UWB) tracking systeem. De proeven met leghennen lopen tot en met 2022 en voor 2023 staat er reeds een proef met vleeskippen ingepland.
In de uitloop zijn er verschillende zones afgezet waar de kippen geen toegang tot hebben om ook het effect van de kippen op de bodem en op de plantaardige productie op lange termijn te kunnen opvolgen.


mobiele stal kip met zender mobiele stal

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Hierbij kan je een link vinden om je in te schrijven op vijf videolessen rond insecten kweken (wekelijks vanaf 1 mei komt er een video bij). Deze handelen over:

Meer informatie rond deze lessen kan je hier terugvinden.

Agentschap Innoveren & Ondernemen