PLUIMVEELOKET

Nieuws

21/09/20 - Enquête gebruik digitale adviestools

Digitale adviestools worden steeds belangrijker binnen de landbouwsector. Toch merken we nog vaak belemmeringen om er effectief mee aan de slag te gaan. ILVO werkt mee rond deze thematiek in het Europese Fairshare-project. Graag krijgen we via deze enquête inzicht in de behoeftes en belangen van landbouwers m.b.t. digitale adviesdiensten. De enquête kan nog ingevuld worden tot 4 oktober 2020. Bovendien maak je kans op één van de manden met hoeve- en streekproducten!
 

fairsharelogo
 

01/09/20 - Oproep demonstratieproject HeleSnavels

Leghennen met hele snavels: wat leert de praktijk ons, hoe kunnen we problemen vroeg detecteren en hoe kunnen we ingrijpen?

foto Hele Snavels


Ook in Vlaanderen schakelen veel leghennenhouders noodgedwongen over op het houden van hennen met hele snavels. Indien schadelijk pikgedrag optreedt in een koppel zijn de gevolgen veel groter dan bij een koppel waarbij de snavels met IR-laser behandeld werden. Om pluimveehouders bij te staan om leghennen op een rendabele, duurzame en diervriendelijke manier aan te houden start het Proefbedrijf Pluimveehouderij met een nieuw demonstratieproject HeleSnavels.

Met dit project wordt onderzocht wat de impact is van het weglaten van snavelbehandeling bij leghennen op Vlaamse leghennenbedrijven. We trachten inzicht te krijgen in hoe uitlokkende factoren en (preventieve) maatregelen een invloed hebben op het houden van hennen met hele snavels. Daarnaast willen we een monitoringstool in de praktijk valideren die de pluimveehouder en zijn adviseurs in staat stelt vroege tekenen van (schadelijk) pikgedrag te detecteren.
Oproep:
We zoeken 20 Vlaamse bedrijven die leghennen met hele snavels houden (koppels ouder dan 50 weken) en hun bevindingen met ons willen delen. Daarnaast worden er nog 6 extra bedrijven gezocht waarbij, gedurende een volledige legronde, een uitgebreide monitoring wordt uitgevoerd. Hierbij gaan de onderzoekers, de bedrijfsdierenarts en de pluimveehouder samen aan de slag om ongewenst pikgedrag vroegtijdig op te sporen en bij te sturen. Heb jij interesse om hieraan mee te werken? Stuur dan een mailtje naar nathalie.sleeckx@provincieantwerpen.be

 

demonstratieproject logo Logo Landbouw en Visserij

PP Geel  pehestat

25/08/20 - Nieuwe mobiele kippenstallen op ILVO

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In elke stal zijn momenteel 102 biologische leghennen gehuisvest die vrije toegang hebben tot een uitloop met hazelaars en een uitloop met korte-omloophout.
De lopende proeven handelen in het kader van de projecten PPILOW en Chickenstress. Daarin wordt getracht om inzicht te krijgen in wat kippen ervan weerhoudt om de uitloop meer en homogener te gebruiken, en hoe het uitloopgebruik relateert met hun welzijn. Het uitloopgedrag van de kippen wordt gemonitord aan de hand van een ultra-wide-band (UWB) tracking systeem. De proeven met leghennen lopen tot en met 2022 en voor 2023 staat er reeds een proef met vleeskippen ingepland.
In de uitloop zijn er verschillende zones afgezet waar de kippen geen toegang tot hebben om ook het effect van de kippen op de bodem en op de plantaardige productie op lange termijn te kunnen opvolgen.


mobiele stal kip met zender mobiele stal

17/08/20 - Vleeskuikenhouders (bio/vrije uitloop) gezocht voor PPILOW

foto PPILOW


Voor het PPILOW-project worden vleeskuikenhouders van biologische of vrije uitloop bedrijven gezocht die een speciaal ontwikkelde mobiele app willen gebruiken waarmee zij zelf het welzijn van hun dieren kunnen meten. De studie over het gebruik van de app zal worden opgestart tussen september en december 2020. Het bedrijf zal zelf enkele metingen doen tijdens de 2 volgende jaren.

Functies van de app 

 • Beantwoord vragen over het welzijn van uw dieren
 • Ontvang geautomatiseerde feedback en mogelijke risicofactoren op basis van uw resultaten
 • Vergelijk uw resultaten per welzijnsindicator (anoniem) met anderen uit uw sector 
 • Vergelijk uw eigen resultaten over de tijd (dit kan bvb ook gebruikt worden om verschillen tussen seizoenen te zien)
 • Houd alle welzijnsdata van uw dieren handig bij op één plaats

Metingen tijdens de studie

 • Tijdens de eerste meting wordt u begeleid door een getrainde onderzoeker die zelf (onafhankelijk van u) ook een meting zal doen
 • De daaropvolgende metingen voert u zelf uit (3 à 4 keer per jaar) gedurende een periode van 2 jaar
 • De laatste meting zult u opnieuw tegelijkertijd met een getrainde onderzoeker uitvoeren
 • Aan het begin en einde van de studie krijgt u een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar uw mening rond dierenwelzijn (begin en einde), uw mening over de app en de mogelijke effecten van het gebruik ervan (alleen aan het einde)
 • Alle resultaten worden anoniem verwerkt

Doelstelling van de studie

 • Bepalen of het welzijn van vleeskuikens verbeterd kan worden als gevolg van regelmatige welzijnsmetingen met geautomatiseerde feedback
 • De metingen van veehouders en getrainde onderzoekers vergelijken

Heeft u interesse in het testen van de app of deelname aan de studie? Neem dan contact op met Evelien Graat via mail of via 09/272.26.46 voor meer informatie.

Europese vlag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 816172

 

02/07 - Enquête Arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw

Prevent Agri en ILVO lanceren een grootschalige enquête bij landbouwers om de arbeidsveiligheid op hun bedrijf na te gaan. 
Wetenschappelijke cijfers rond dit thema ontbreken nog vaak, terwijl arbeidsongevallen een enorme impact kunnen hebben op het reilen en zeilen van een landbouwbedrijf. 
Prevent Agri en ILVO willen met de resultaten van deze enquête aan de slag gaan om hun begeleiding waar nodig bij te sturen en om een langetermijnbeleid over veiligheid op landbouwbedrijven uit te werken. 
De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt en nadien worden algemene trends gerapporteerd. 
De enquête wordt ook in heel wat Europese landen tegelijk afgenomen, als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject rond wetenschap en technologie (COST).
Neem deel aan de enquête.

05/06/20 - Salmonella-resultaten pluimveehouderij 2019 gekend

logo DGZ

DGZ stuurde in een nieuwsbericht de Salmonella-resultaten voor de pluimveehouderij van 2019. 
Daaruit bleek dat België in 2019 opnieuw voldeed aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen.
Voor de vleeskalkoenen voldeed België echter voor het tweede jaar op rij niet aan deze doelstelling en is er dus een verbetering van de Salmonellabestrijding nodig.

Salmonella infantis blijft het meest voorkomende serotype bij zowel leghennen als vleeskippen. Dit werd echter niet terug gevonden bij de kalkoenen. Daar was het meest voorkomende serotype monofasische Salmonella Typhimurium. 

Meer informatie kan je vinden in het nieuwsbericht van DGZ. 
De gedetailleerde resultaten kan je hier terugvinden (Bron: DGZ). 

27/05/20 - Preliminaire resultaten LEGLANGER-project

leglanger

Het VLAIO-LA project LEGLANGER streeft naar het verantwoord verlengen van de legronde. Het project loopt sinds 1 december 2018 en bestaat uit drie grote luiken, nl. (1) monitoring praktijkbedrijven, (2) de ontwikkeling van een online rekentool en (3) dierproeven op het ILVO. In samenwerking met PEHESTAT worden zestig praktijkbedrijven, verspreid over verschillende huisvestingssystemen, gedurende één volledige legronde gemonitord. Op geregelde tijdstippen wordt op deze bedrijven eikwaliteit, conditie van het vederkleed, deformatie van het borstbeen en bloedparameters onderzocht. Deze grootschalige monitoring moet toelaten risicofactoren en knelpunten te identificeren.

Op basis hiervan kunnen concrete verbeterstrategieën opgesteld worden die ook getest zullen worden in een grootschalige dierproef op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Er zal een online rekentool ontwikkeld worden die pluimveehouders zal toelaten de economisch meest rendabele leeftijd tot vervangen van de toom in te schatten. De online rekentool houdt rekening met zowel economische als productieparameters. De tool wordt momenteel gevalideerd.

Om de langleefbaarheid van leghennen zo optimaal mogelijk te benutten, is het van cruciaal belang inzicht te verwerven in de nutritionele behoeften van oude leghennen. Het afgelopen jaar werden daarom op de kleinveesite van ILVO twee dierproeven uitgevoerd. Enerzijds werd de vraag gesteld of het energie- en eiwitgehalte in het voer van oude leghennen gereduceerd moet/kan worden en anderzijds werd er onderzoek verricht naar het opneembaar fosforgehalte.
Deze experimenten demonstreerden dat het energie- en eiwitgehalte gereduceerd kunnen worden zonder productie of eischaalkwaliteit negatief te beïnvloeden. Op basis van preliminaire resultaten kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat ook het opneembaar fosforgehalte gereduceerd kan worden. Het voeren volgens nutritionele behoefte draagt bij aan een verhoogde rendabiliteit en duurzaamheid van pluimveebedrijven.

vlaio

Partnersilvo proefbedrijf pehestat

18/05/2020 - Voorsmaakje eindrapport Legcombio

uitloop kippen

Wilt u als pluimveehouder de buitenloop voor kippen aantrekkelijker maken door de aanplant van meerjarige, houtige gewassen? Of overweeg je om kippen te houden onder een bestaande houtige teelt?
Binnen het project LEGCOMBIO (2017-2020) werd dit door ILVO grondig in beeld gebracht. Een eindrapport is in ontwikkeling: in een eerste deel wordt een overzicht gegeven rond logistiek, meerwaarde, knelpunten, regelgeving en mogelijkheden voor vermarkting bij dergelijk gecombineerd teeltsysteem. Een voorsmaakje kan je hier alvast lezen, het volledige eindrapport inclusief nieuwe experimentele resultaten verschijnt in de loop van deze zomer.
 
 

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Hierbij kan je een link vinden om je in te schrijven op vijf videolessen rond insecten kweken (wekelijks vanaf 1 mei komt er een video bij). Deze handelen over:

Meer informatie rond deze lessen kan je hier terugvinden.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

15/10/19 - Voorstelling brochure Kleinschalige professionele biologische vleeskippenhouderij

Brochure vleeskippenhouderij
Op 15 oktober werd in Opwijk een nieuwe brochure voorgesteld rond de kleinschalige, professionele biologische vleeskipenhouderij. 
Deze brochure werd opgesteld door De Groene Cirkel met steun van het Departement Landbouw & Visserij.
U kan deze brochure hier raadplegen.

7/11/19 - DISARM-project schiet uit de startblokken

DISARMHet DISARM-projectteam is na enkele maanden voorbereiding klaar om helemaal uit de startblokken te schieten.
Er is nu een Facebook discussiegroep, video en website met nieuwsbrief. 
Bovendien vindt het eerste stakeholderevent van DISARM plaats op 3 december in Brussel. 

Via de Facebook discussiegroep kan je mee discussiëren over nuttige hulpmiddelen en technieken om de gezondheid van landbouwhuisdieren te waarborgen en het antibioticagebruik te verminderen. 
Via de website kan u zich inschrijven voor de DISARM-nieuwsbrief en zo regelmatig updates ontvangen over nieuwe resultaten, kennis, evenementen en workshops. 
U kan zich als stakeholder aanmelden via info@disarmproject.eu of u kan het DISARM-event bijwonen op 3 december in Brussel (of via livestreaming). 
DISARM is ook terug te vinden op social media: @projectdisarm.

Lees hier de volledige perstekst