PLUIMVEELOKET

STOF

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWaar vind ik reductiecijfers voor PM10 en NH3 bij de ammoniakemissiearme stallen voor pluimvee? Wat zijn de huidige, meest effectieve systemen om fijnstofemissies tegen te gaan voor pluimveestallen? Wat wordt aangeraden om toe te passen als techniek om fijnstofemissies te reduceren voor pluimveestallen?

Studie rond veelbelovende technieken ter reductie fijnstof (2019)

In Barneveld (NL) vond in februari 2019 een fijnstofevent plaats, georganiseerd door het Praktijkemissiecentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), Agrivaknet en Agrio. Daarbij werden door onderzoeker Hilko Ellen (WUR) de eerste bevindingen gegeven van een grootschalige studie waarbij 10 nieuwe, veelbelovende innovatieve technieken worden getest op praktijkbedrijven. In onderstaand artikel kan u er alles over lezen. 
Welke techniek zorgt voor een fijnstofreductie van 100% in de pluimveestal? - Artikel (Karolien Langendries (Pluimveeloket) & Hilko Ellen (WUR), 2019)

Bescherm je tegen stof in de pluimveestal (2018)

De stofconcentraties in volièresystemen zijn hoger dan deze in de verrijkte kooi-systemen. Dit kan een effect hebben op de longen van de pluimveehouder, maar uit onderzoek van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en de fac. Diergeneeskunde (UGent) blijkt dat ook de kippen hier last van hebben. Bescherm je als pluimveehouder steeds goed tegen dit stof en draag een stofmasker!
Stof in volières: niet alleen gevaarlijk voor de pluimveehouder, maar ook voor de kip - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Johan Zoons, Nathalie Sleeckx & Ine Kempen) & Fac. Diergeneeskunde, UGent (An Garmyn), 2018

Stofreductie in een volièresysteem (2016)

In volièresystemen is de stofconcentratie in de stal hoger. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de gezondheid van de pluimveehouder als van de kip. Uit deze mededeling blijkt dat door het frequent verwijderen van strooisel het grof stof kan gereduceerd worden, maar dat dit niet voldoende is voor de fijnere stofpartikels. Een combinatie met de ionisatietechniek gaf voor de verschillende fracties het beste resultaat, maar de ionisatietechniek is nog een dure investering en de reductie lijkt nog onvoldoende.
Stofreductie in een volièresysteem - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Ine Kempen, 2016)