PLUIMVEELOKET

WELKE TECHNIEK ZORGT VOOR EEN FIJNSTOFREDUCTIE VAN 100% IN DE PLUIMVEESTAL?

 

Halfweg februari werd in het Nederlandse Barneveld het fijnstofevent georganiseerd door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), Agrivaknet en Agrio. Met 500 deelnemers was dit een absoluut succes te noemen. Fijnstof, of eerder de reductie ervan, is dan ook een zeer actueel en hot topic; ook in de pluimveehouderij. Hilko Ellen (WUR) presenteerde er de eerste, voorlopige resultaten van een grootschalige fijnstofstudie aan het PEV.

Het PEV werd in 2017 opgericht als onderdeel van het Poultry Expertise Centre in Barneveld (NL). Momenteel loopt er een project waarbij 10 nieuwe, innovatieve en veelbelovende technieken ter reductie van fijnstof worden getest in pluimveestallen (tabel 1). De technieken werden geselecteerd op basis van haalbaarheid, betaalbaarheid, toepasbaarheid in nieuwe én bestaande stallen, en een mogelijke verbetering van het binnenklimaat.

Oplijsting technieken

Tabel 1: 10 fijnstoftechnieken die onderzocht worden in de fijnstofstudie van PEV (Bron: Jan Workamp (PEV))

Voorlopige resultaten!

Uiteindelijk werd beslist om de eerste 2 technieken (Animal Live Plus Poultry en Aquamar) niet verder op te nemen in de studie. Er waren nog een aantal onbeantwoorde vragen, o.a. omwille van de veiligheid (gebruik micro-organismen in de stal). Hilko Ellen (Wageningen Universiteit) presenteerde de (voorlopige) resultaten en voor- en nadelen die werden opgesomd van de overige technieken. Hij benadrukte enkele keren dat het gaat om voorlopige resultaten. Het effect van sommige technieken werd soms nog maar 2x gemeten, terwijl er minstens 6 metingen nodig zijn om wetenschappelijk correcte conclusies te kunnen trekken.

De voorlopige reducties die bekomen werden, worden weergegeven in klassen (<20% reductie, 20-30%, 30-40% en meer dan 40%) omdat er nog geen exacte reductiepercentages kunnen worden weergegeven door het beperkte aantal metingen (tabel 2). Door ze in te delen in klassen, kan wel een idee gegeven worden van hun mogelijke potentieel.

Voorlopige resultaten fijnstofstudie

Tabel 2: Voorlopige resultaten fijnstofreductie (%) fijnstofstudie PEV (Bron: Hilko Ellen (WUR))

4 technieken met > 40% reductie

Momenteel lijken 4 technieken te zorgen voor een reductie van meer dan 40% (tabel 2) nl. Serutech-Agri/Optiklep (ionisatie met prikkeldraad) en de filtertechnieken van Granovi, Inno+, en VEKO. Granovi en VEKO zorgen via recirculatie van de lucht na filtering ook voor een verlaging van de stofconcentratie in de stal. Deze verlaging is weergegeven met de groene kruisjes in tabel 2. Inno+ kan dan weer reductiepercentages voorleggen van meer dan 90%, maar heeft momenteel nog een groot nadeel met het reinigen van de filters (zeer moeilijk). Verschillende andere technieken zijn volgens Hilko Ellen perspectiefvol, maar moeten nog verder worden getest. Pas in de zomer van 2019 worden de eerste rapporten verwacht met definitieve reductiepercentages.

Kostprijs?

Uiteraard is niet alleen de efficiëntie van een bepaalde reductietechniek belangrijk voor de pluimveehouder, maar ook de kostprijs. Ook daar gaf Hilko Ellen een antwoord op. “De kostprijs kan opgedeeld worden in investeringskosten en jaarlijkse kosten. De investeringskosten variëren van €0,10 tot €3,5 per dierplaats (figuur 1). De hoogste investeringskost is voor de filtertechniek van Inno+, maar deze zorgt ook voor een zeer hoge reductie van meer dan 90%.

 

Investeringskost

Figuur 1: Investeringskost van de verschillende technieken (Hilko Ellen (WUR))

De jaarlijkse kosten variëren dan weer van een paar eurocent tot € 0,50 per dierplaats (figuur 2). Naast de absolute jaarlijkse kosten worden deze in fig.2 ook weergegeven per 10% reductie. Op die manier zijn de jaarlijkse kosten wat makkelijker te vergelijken met elkaar”.

 

Jaarlijkse kost

Figuur 2: Jaarlijkse kosten, weergegeven in totaal en per 10% (voorlopige) reductie (Hilko Ellen (WUR))

Besluit

De resultaten die worden weergegeven in dit artikel zijn voorlopig en nog niet wetenschappelijk bewezen. Deze dienen dus met enige voorzichtigheid te worden gebruikt. Ook gaat het om een Nederlands onderzoek. Stel dat een bepaalde techniek in Nederland wordt toegelaten, heeft die daarom nog niet onmiddellijk groen licht in België. Meer informatie rond de studie van PEV via www.praktijkcentrumemissiereductie.nl.

Tekst: Karolien Langendries (Pluimveeloket) & Hilko Ellen (WUR)